Registre de sol·licitants

Estructura organitzativa

Perfil del contractant

Registre de Sol•licitants

Tal i com preveu la Llei del dret a l’habitatge, per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sant Adrià de Besòs, seràrequisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Adriàde Besòs en la modalitat de demanda d’habitatge corresponent.La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia per dues vegades a un habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable, comportarà que les persones sol•licitants no es puguin tornar a donar d’alta en el Registre durant els cinc anys següents.


La inscripció al Registre es realitzarà mitjançant la presentació a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Adria de Besòs del formulari d’inscripció, conjuntament amb la documentació acreditativa del compliment de requisits. Per descarregar el formulari: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
Per a REQUISITS, DOCUMENTACIÓ A APORTAR i més informació sobre el Registre consultar el contingut íntegre, del qual s’ha extret aquesta informació, del Reglament del Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Adria de Besòs. Per descarregar el reglament: REGLAMENT DEL REGISTRE


A més, el Registre és una base de dades que es crea amb la finalitat de:

  • Proporcionar informació sobre la necessitat d’habitatge amb protecció oficial dels ciutadans de Sant Adria de Besòs.
  • Proporcionar en tot moment les dades actualitzades i reals dels sol•licitants d’habitatge del municipi, creant una base operativa per als sorteig d’adjudicació d’habitatge amb protecció oficial que es vagin realitzant.
 


Pla de Besòs, SA - Oficina Local d'Habitatge - Avís Legal