registre de sol·licitants

Tal i com preveu la Llei del dret a l’habitatge, per poder accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sant Adrià de Besòs, seràrequisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Sant Adriàde Besòs en la modalitat de demanda d’habitatge corresponent.

La renúncia a participar en un procediment d’adjudicació i/o la renúncia per dues vegades a un habitatge amb protecció oficial adjudicat, sense causa raonable, comportarà que les persones sol·licitants no es puguin tornar a donar d’alta en el Registre durant els cinc anys següents.

A més, el Registre és una base de dades que es crea amb la finalitat de:
Proporcionar informació sobre la necessitat d’habitatge amb protecció oficial dels ciutadans de Sant Adria de Besòs.
Proporcionar en tot moment les dades actualitzades i reals dels sol·licitants d’habitatge del municipi, creant una base operativa per als sorteig d’adjudicació d’habitatge amb protecció oficial que es vagin realitzant.