Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Pla de Besòs, SA, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

Instruccions internes de contractació adaptats TRLCSP (No vigents, de conformitat amb la llei de contractes del sector públic)

FEU CLIC AQUI PER ACCEDIR A LA PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Licitació SS-001-19

Licitació del contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Licitació SS-001-18

Celebració d'un Acord Marc, mitjançant procediment obert, per a l'execució de les obres de reparacions menors, conservació i manteniment dels habitatges, edificacions complementaries i xarxes de serveis del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Licitació SS-002-18

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Licitació SS-001-16

Servei de manteniment d' aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Licitació SS-001-17

Contracte d'assegurances dels immobles de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Adjudicació definitiva SS-001-16

Servei de manteniment d'aparells elevadors al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.

Adjudicació definitiva SS-001-17

Servei d'assegurances dels habitatges de protecció oficial del Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.