seu electrònica

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de Pla de Besòs, SA, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació i documentació dels seus diferents expedients de contractació.

Més informació

Llei de transparència

La regulació de conceptes com transparència, accés a la informació, bon govern i govern obert, neix de la necessitat de donar eines als ciutadans destinataris finals dels serveis públics d’interès general.

Més informació

Factura electrònica

En virtut de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, des del dia 15 de gener de 2015 totes les factures remeses a les administracions públiques han de ser electròniques.

Més informació

Tràmits electrònics

La carpeta ciutadana és un servei en línia que habilita un canal de comunicació segur per tal de realitzar qualsevol instància de caràcter genèric amb Pla de Besòs, S.A - Oficina Local d'Habitatge de Sant Adrià de Besòs.

Més informació