Nom:

Celebració d'un Acord Marc mitjançant procediment obert, per a la'execució de les obres de reparacions menors, conservació i manteniment dels habitatges, edificacions complementaries i xarxes de serveis del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Nota d'aclariment: Vista la contradicció en el termini de presentació d'ofertes entre el que recull el Plec de clàusules administratives i la publicació al DOGC, BOP i el perfil del contractant, s'aclareix que la data de termini de presentació d'ofertes continúa sent el dia 3 de desembre de 2018, però l'hora límit seran les 14h com es recull en el Plec de clàusules administratives.
Codi d'expedient:  SS-001/18
Tipus d'expedient:  Ordinàri
Tipus de contracte:  Obres
Procediment de licitació:  Obert
Pressupost bàsic de licitació:  120.200€ exclòs IVA, a distribuir proporcionalment entre cadascun dels adjudicataris.
Valor estimat de contracte:  480.800 €, exclós IVA.
Termini d'execució:  De l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.
Termini de presentació de les ofertes:  13 hores del 3 de desembre de 2018.
Data de publicació del anunci de licitació:  19 de novembre de 2018
Data obertura sobre 2 (public):  12 hores del 4 de desembre de 2018
Previsió obertura sobre 3 (public): 12 hores del 12 de desembre de 2018
Obertura sobre 3 (public): 12 hores del 13 de desembre de 2018

 

Descàrrega de documentació
Plec de clàusules administratives.pdf
Plec de prescripcions tècniques.pdf
Ànnex A.docx
Ànnex 1.docx
Ànnex 2.docx
Ànnex 3.docx
Document Europeu únic de contractació.pdf
Resolució d'aprovació.pdf
Informe justificatiu.pdf
DOGC - núm. 7750
BOP - 20-11-2018
Resolució d'adjudicació.pdf